Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége

 

 

Képzőhelyek nyilvántartásban tartása az új rendszer ellenére

Az IPOSZ állásfoglalást kért az ITM szakképzésért felelős helyettes államtitkárától azzal kapcsolatban, hogy az eddigi képzőhelyek, hogyan lehetséges, hogy automatikusan nyilvántartásban maradnak a szakképzési centrumok tájékoztatása alapján?! Az államtitkárság válasza alapján automatikusan alkalmasnak tekintik a képzőhelyeket 2022. augusztus 31-ig, ennyi idő van felkészülni az új előírásoknak történő megfelelésre. A teljes levelezés az alábbiakban olvasható:

 

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

A szakképzési munkaszerződés megkötése és a duális képzőhelyek
nyilvántartásba-vételének vonatkozásában kérjük szíves
állásfoglalását.

A területi kamaráktól kapott információink szerint a szakképzési
centrumok arról tájékoztatják - szakmai álláspontunk szerint
helytelenül - a duális képzőhelyeket, hogy amennyiben OKJ
szakképesítés vonatkozásában már szerepelnek a duális
képzőhelyek nyilvántartásában, automatikusan alkalmasak a
Szakmajegyzék szerinti szakképesítések szakirányú oktatására is,
és a szakképzési munkaszerződést megköthetik.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (új Szkt.) 125.
§ (6) bekezdése átmeneti szabályt állapít meg erre vonatkozóan,
mely szerint:

_„2020. szeptember 1-jét követően a régi Szkt. szerinti gyakorlati
képzés folytatására a szakképző intézmény és a duális
képzőhely jogosult. A gazdasági kamara 2022. augusztus 31-éig
hivatalból felülvizsgálja a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzés
folytatására jogosult szervezetek közhiteles hatósági
nyilvántartását és azt, aki a duális képzőhelyre E TÖRVÉNYBEN
MEGHATÁROZOTT SZABÁLYOKNAK MEGFELEL, a duális képzőhelyek
nyilvántartásába felveszi. Aki e törvény hatálybalépésekor a
régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezetként a
gazdasági kamara ilyen nyilvántartásában szerepel, az e bekezdésben
határozott határnapig duális képzőhelyként - nyilvántartásba
vétel nélkül is - részt vehet a szakirányú oktatásban."_

Szakmai álláspontunk szerint ez nem alkalmazható automatikusan,
ugyanis azoknak a nyilvántartásban lévő képzőhelyeknek, amelyek
korábban az OKJ szerinti képzési rendszer követelményeinek
megfeleltek, az új Szkt. egyéb új, a duális képzőhelyre vonatkozó
előírásait is be kell tartaniuk. (Képzési program,
minőségirányítási rendszer működtetése, képzési és kimeneti
követelményre épülő szakirányú oktatás) (Szkt. 82-83. §, Szkr.
241. §) A tanulók szempontjából pedig kifejezetten kockázatos, hogy
olyan képzőhelyen vesznek részt szakirányú oktatásban, amelyről
nem tudható, hogy alkalmas-e a képzésre. A kamara akkor tud
felelőséget vállalni a szakirányú oktatás felügyeletéért, ha a
jogszabály által előírt feltételeket ellenőrzi.

Megítélésünk szerint az átmeneti rendelkezésnek az a célja, hogy
azok a duális képzőhelyek, amelyek szerepelnek a nyilvántartásban,
ne kerüljenek törlése addig, amíg nem tudják az előírt
feltételeket biztosítani, de ez nem mentesítheti őket az egyéb,
előírt új feltételek teljesítése alól. (Hiszen akkor kétféle
megfeleltségű képzőhely lenne jogosult egyidőben akár ugyanolyan
képzésben is képezni.) Mivel az átmeneti rendelkezés nem fogalmaz
meg kivételt szabályt, kiemelten fontosnak tartjuk ennek a kérdésnek
a tisztázását, mert a tanulók foglalkoztatása kiemelt
felelősségvállalást követel a duális képzőhelyek és a
minőségi képzés alapelveire épülő, országosan egységes kamarai
feladatellátás részéről egyaránt.

Tekintettel a lebonyolításra kerülő ágazati alapvizsgák közelgő
időpontjára és a várhatóan a szakképzési munkaszerződések
megkötésére, kérjük Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony
szíves közreműködését a felvetett probléma mihamarabbi
megoldásában.

Visszajelzését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Vörös-Gubicza Zsanett

oktatási és képzési igazgató

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Oktatási és Képzési Igazgatóság

1054 Budapest

Szabadság tér 7.

Mobil: 06-20-4393761

Tel.: 457-5405

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tisztelt Oktatási és Képzési Igazgató Asszony!

A tárgyban jelölt megkeresésében feltett kérdésére válaszul az
alábbi szakmai álláspontunkról tájékoztatjuk.

A _szakképzésről szóló_ 2019. évi LXXX. törvény (a
továbbiakban: Szkt.) megkeresésében hivatkozott, átmeneti
rendelkezéseket tartalmazó 125. § (6) bekezdésében meghatározott
rendelkezéssel a jogalkotói szándéka - leírt értelmezésükkel
ellentétesen - éppen arra irányult, hogy azok a duális
képzőhelyek, amelyek 2020. január 1-jét megelőzően hatályos
szakképzési szabályozás szerint szerepeltek a gazdasági kamara
nyilvántartásában (azaz értelemszerűen megfeleltek a duális
képzőhellyel szemben támasztott, jogszabályban előírt korábbi
követelményeknek), 2022. augusztus 31-i határnapig jogosultságuk
fennmaradjon a szakirányú oktatásban való részvételre, ennélfogva
az Szkt. szerinti szakképzési munkaszerződés megkötésére minden
további nélkül lehetőségük nyílik.

A hivatkozott, 2022. augusztus 31-ig tartó időszakban a gazdasági
kamara feladata az, hogy felülvizsgálja a szóban forgó, korábban
nyilvántartásba vett duális képzőhelyeknek a hatályos Szkt.
szerinti jogszabályoknak való megfelelőségét, és az egyes duális
képzőhelyek tekintetében mindennek megállapíthatósága esetén az
Szkt. szerinti duális képzőhelyek nyilvántartásába (is) azokat
felvegye. Mindez - a hivatkozott határnapig - az érintett, a korábbi
nyilvántartásban szereplő duális képzőhelyeknek a szakmai
oktatásban való részvételi jogosultságát, amelyet a hivatkozott
jogszabályhely szerinti normaszöveg világosan és egyértelműen
tükröz.

Szakmai véleményünk alapján a szóban forgó, közel kétéves
időtartam elegendő felkészülési időt biztosít mind a duális
képzőhelyeknek az Szkt. szerinti követelményeknek való
megfelelésre, mind pedig a gazdasági kamarának az Szkt. 82. § (1)
bekezdés d) pontjának második fordulata szerinti szempontrendszerben
meghatározott minőségi követelmények kidolgozására.
Természetesen a szóban forgó rendelkezésből és a leírtakból nem
következik az, hogy az érintett duális képzőhelyeknek - amennyiben
az Szkt. hatályos rendelkezéseiben meghatározott követelményeknek
részben vagy egészében átmenetileg esetlegesen nem felelnének meg -
2022. augusztus 31-jét követően ne kelljen biztosítani az Szkt.
szerinti, duális képzőhelyekkel szemben támasztott
követelményeknek való megfelelést, hiszen ez az Szkt. szerinti
nyilvántartásba vételüknek a feltétele.

Üdvözlettel:

PÖLÖSKEI GÁBORNÉ

helyettes államtitkár

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG